گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
بهمن ماه سال 1394

تقدیر رئیس مجلس از اعضای چشم زیر سطح به عنوان مخترع منتخب و برتر کشوری

آذر ماه سال 1394

حضور نماینده چشم زیرسطح در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دست آوردهای پژوهش و فناوری ایران

آذر ماه سال 1393

حضور نماینده چشم زیرسطح در غرفه دانشگاه آزاد رودهن در فن بازار

آذر ماه سال 1395

حضور چشم زیرسطح در هفدهمین نمایشگاه بین المللی دست آوردهای پژوهش و فناوری ایران

آذر ماه سال 1393

حضور آقای محمدرضا قاسمی در غرفه 10 طرح برگزیده فن بازار کشور

آذر ماه سال 1392

حضور چشم زیرسطح در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری ایران و انتخاب دانشگاه آزاد تهران مرکزی به عنوان غرفه برتر

آبان ماه سال 1394

گواهینامه تایید مقاله در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی

بهمن ماه سال 1394

تقدیر رئیس باشگاه پژوهشگران جوان از اعضای چشم زیر سطح

بهمن ماه سال 1394

دریافت تقدیرنامه اعضای چشم زیرسطح از مجلس

آذر ماه سال 1393

حضور چشم زیرسطح در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دست آوردهای پژوهش و فناوری ایران